Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska  1 października 2017 r.)
w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
 2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy z zakresu modelowania numerycznego
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  8 września 2017 roku.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 do dnia 14.09.2017r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Mechaniki Stosowanej (2) PDF Drukuj Email

M-1/011/195/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Dynamiki Układów Materialnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; oraz (zgodnie z art.116, ust. 1) spełniają dodatkowo warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne,
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 4. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 5. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych itp.,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 7. posiadają doświadczenie i zamiłowanie w planowaniu, przygotowywaniu  oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie dynamiki maszyn i biomechaniki,
 8. posiadają wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce pomiarowej oprogramowania LabVIEW i Matlab,
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 4 IX 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji
 4. Udokumentowanie dorobku dydaktycznego (skrypty, materiały wykładowe itp.)
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do dnia 8 IX 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania
przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Mechaniki Stosowanej (1) PDF Drukuj Email

M-1/011/194/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; oraz (zgodnie z art.116, ust. 1) spełniają dodatkowo warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne,
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 4. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 5. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych, itp.,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 7. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów oraz metod eksperymentalnych w mechanice konstrukcji i inżynierii biomedycznej,
 8. posiadają wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, metod doświadczalnej analizy odkształceń i naprężeń, biopomiarów oraz biomechaniki inżynierskiej, niezbędną w realizacji zajęć dydaktycznych,
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 4 IX 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji
 4. Udokumentowanie dorobku dydaktycznego (skrypty, materiały wykładowe itp.)
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 8 IX 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/200/181/37/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS

na objęcie z dniem 2.10.2017r.

stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowe
w Zakładzie Mechaniki Płynów
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewnej,
 2. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 3. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych,
 4. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 7. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 31.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.09.2017 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/100/181/28/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 2.10.2017r.
stanowiska wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Katedrze Aparatury Przemysłowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 6. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 25.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 31.08.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 107