Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PDF Drukuj Email

M-04/D/358/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra na kierunku: mechanika i budowa maszyn, transport lub pokrewnej,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,
 • mają wiedzę z obszaru konstrukcji i badań samochodów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • posiadają umiejętność pracy i programowania w środowisku Matlab,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa: 03.01.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 05.01.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.01.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).