Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-1/11/285/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 II 2018 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają stopień dr inż. – preferowana dyscyplina naukowa: mechanika,
 2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej oraz deklarują gotowość podjęcia obowiązków dydaktycznych, w tym na studiach niestacjonarnych,
 3. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych,
 4. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie modelowania i optymalizacji układów wieloczłonowych w bioinżynierii,
 5. posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu automatyzacji zabiegów medycznych, w szczególności: obróbka i segmentacja obrazów medycznych, uczenie maszynowe, optymalizacja metodami meta-heurystycznymi, robotyka,
 6. posiadają dobrą znajomość programowania w językach: Python, C++ oraz w środowiskach: MatLab, LabView,
 7. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego, w tym języka technicznego,
 8. ukończyły studium doskonalenia pedagogicznego lub inną formę szkolenia pedagogicznego,
 9. posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu środków na prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 10. spełniają warunki przyjęte na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego,
 11. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 3 I 2018 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 5 I 2018r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.