Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Materialowej PDF Drukuj Email

M-02.1.448/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1 stycznia 2018 r.)

w Instytucie Inżynierii Materiałowej
na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: Inżynieria Materiałowa z zakresu badań polimerów i kompozytów
 2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy, kierowali projektami badawczymi z zakresu polimerów i biokompozytów
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe, uczestniczyli w tworzeniu kursów e-learnigowych, maja opracowane skrypty i pomoce dydaktyczna z zakresu nauki o materiałach polimerowych


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. 6D, pok. 104   w godz. 8.00-15.00)  następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 22 listopada 2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  24 listopada 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. D, pok. 104  w godz. 8.00-15.00 w dniach od  4 do 8 grudnia 2017 r.
Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.