Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.110 ust.1, art.114 ust.1 art.116 ust.1  Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.
z poźn. zm. oraz §83 Statutu Politechniki Krakowskiej
ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska profesora zwyczajnego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora nauk technicznych
 2. zajmują wybitną pozycję w dyscyplinie Mechanika
 3. prowadzą aktywną działalność naukową i wykażą znaczący dorobek naukowy
  w specjalności Mechanika Ciał Odkształcalnych
 4. mają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej (co najmniej dwa promotorstwa prac doktorskich) i kierowaniu zespołami
 5. mają osiągnięcia dydaktyczne, w tym co najmniej piętnastoletnie doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim
 6. wykażą się udziałem w komitetach czasopism naukowych i konferencji, recenzowaniu artykułów
 7. mają doświadczenie w recenzowaniu prac doktorskich, opiniowaniu w postępowaniach habilitacyjnych lub w sprawie tytułu naukowego
 8. wykażą się współpracą międzynarodową w ramach projektów naukowych
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 tel.12 628-34-79) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie        prawdziwości przekazywanych informacji,
 4. Autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 5. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
 6. Wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 7. Informację o kształceniu kadry,
 8. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 11.09.2017 r

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 15.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.