Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z poźn. zm.
oraz §88 Statutu Politechniki Krakowskiej
ogłasza
KONKURS
na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. mają tytuł zawodowy magistra inżyniera, z preferencją dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalności Mechanika Konstrukcji i Materiałów,
 2. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 3. są zainteresowane pracą naukowo-badawczą i mają do tego predyspozycje,
 4. mają przygotowanie w zakresie metod analizy i optymalizacji konstrukcji, w tym problematyki optymalizacji topologicznej,
 5. posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami konferencyjnymi,
 6. mają doświadczenie w prowadzeniu obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem pakietów Ansys, Ansys Fluent, Ansys Workbench,
 7. znają zaawansowane programy grafiki inżynierskiej (Catia, SolidWorks), mają doświadczenie w zakresie modelowania 3D
 8. posiadają umiejętność pracy i programowania w środowisku Matlab,
 9. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 10. odbyły staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego,
 11. wyrażają gotowość do podjęcia obowiązków dydaktycznych, również na studiach niestacjonarnych oraz wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do 11.09.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Życiorys.
 3. Odpisy dyplomu oraz odpowiednich certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji, w tym wykaz dorobku naukowego.
 4. List motywacyjny.
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy


Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do 15.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.