Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/200/181/37/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS

na objęcie z dniem 2.10.2017r.

stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowe
w Zakładzie Mechaniki Płynów
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewnej,
  2. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
  3. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych,
  4. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
  5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
  6. odbyły szkolenie pedagogiczne,
  7. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do JM Rektora,
  2. Życiorys,
  3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 31.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.09.2017 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.