Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/100/181/28/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 2.10.2017r.
stanowiska wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Katedrze Aparatury Przemysłowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
  2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
  3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
  4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
  5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
  6. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
  2. Życiorys,
  3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 25.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 31.08.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).