ERASMUS rekrutacja na rok 2017/18 PDF Drukuj Email

ERASMUS rekrutacja na rok 2017/18

Studiuj na uczelni zagranicznej lub wyjedź na praktyki!

Szczegółowe informacje:

www.erasmus.pk.edu.pl

 

Oferta dla Studentów Wydziału Mechanicznego PK

 

ERASMUS+

Studia i praktyki za granicą

rekrutacja na rok 2017/18

 

Dodatkowe informacje o programie: www.erasmus.org.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018:

 • rejestracja elektroniczna w dniach od 15 lutego do 1 marca 2017r.
  • wyjazd na studia (wysłać wypełniony formularz) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • udział w praktykach (wysłać wypełnione podanie) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • składanie formularzy i podań w dniu 1 marca w godz. 8:30 - 10:00, pokój C213, WM Czyżyny.

Dr inż. Dominik Wyszyński, Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ ds. studentów wyjeżdżających, pokój C213, WM Czyżyny, rekrutacja trwa do 1 marca 2017

Lista uczelni partnerskich które podpisały umowy bilateralne z WM PK znajduje się na stronie http://www.erasmus.pk.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie Erasmus+

Podanie o uczestnictwo praktykach w ramach Programu Erasmus+

 
Uczelnie partnerskie PDF Drukuj Email
FH Joanneum Gesellschaft mbH Austria www.fh-joanneum.at
Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze Czechy www.cvut.cz
XIOS Hogeschool Limburg Belgia www.xios.be
Aalborg University Dania www.aau.dk
Engineering College of Aarchus Dania www.iha.dk
Ingeniorhojskolen I Kobenhavan Dania www.ihk.dk
University of Southern Denmark
Dania www.sdu.dk
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Finlandia www.metropolia.fi
Jamk University of Applied Sciences Finlandia www.jamk.fi
Institute Francais de Mecanique Avancee, Clermon Francja www.ifma.fr
Universite Joseph Fourier
Francja www.ujf-grenoble.fr
Institute Catholique d'arts et Metiers Francja www.icam.fr
Ecole Centrale de Lyon
Francja www.ec-lyon.fr
Ecole Nationale d'Ingeneurs de Tarbes Francja www.enit.fr
Universidad de Cadiz - Escuela Politecnica Superior Algeciras Hiszpania www.uca.es
Universidad de Leon
Hiszpania www.unileon.es
Universidad Carlos III de Madrid Hiszpania www.uc3m.es
Universidad de Navarra
Hiszpania www.unav.es
Universidad de Salamanca
Hiszpania www.usal.es
Universidad Politecnica de Valencia Hiszpania www.upv.es
Hoogeschool van Amsterdam Holandia www.hva.nl
Fontys University of Applied Sciences Holandia www.fontys.nl
Athlone Institute of Technology Irlandia www.ait.ie
Technische Universitat Berlin Niemcy www.tu-berlin.de
Technische Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Niemcy www.tu-braunschweig.de
Fachhochschule Hildeesheim Niemcy www.fh-goettingen.de
Hochschule Niederrhein Niemcy www.hawk-hhg.de
Bergen University College Norwegia www.hib.no
Universidade de Beira Interior Portugalia www.ubi.pt
Technical University of Kosice/Presov Słowacja www.tuke.sk
University of Zilina
Słowacja www.utc.sk
Universita Degli Studi Di Trento Włochy www.unitn.it
Politecnino di Torino Włochy www.polito.it
Universita Degi Study Di Salerno Włochy www.unisa.it
 
"Program IP Courses" w Danii (ERASMUS) PDF Drukuj Email

Projekt: Oferta dla Studentów III i IV Wydziału Mechanicznego PK

Program IP Coures – lipiec 2009:

· 3 - tygodniowy pobyt w Danii w lipcu 2009

·     Możliwość odbycia odbycia praktyki

·     Program finansuje pełne koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia

·     Wymagania: znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość systemów CAD

Dodatkowe informacje i rejestracja: Dr inż. Janusz Pobożniak, poniedziałek 20 kwiecień 2009, p. 3/7 budynek 6B, godz. 11:00

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Więcej…
 
Projekt ESNtrain PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK) Europe jest organizacją wspierającą i rozwijającą program wymiany studentów. Wiosną tego roku, z okazji  20-lecia działania na terenie Europy, realizuje swój jubileuszowy projekt. Równocześnie chce nim uczcić ważne dla całej Europy wydarzenie - 20-tą rocznicę upadku muru berlińskiego.

Specjalny pociąg - ESNtrain, w dniach  od 23 marca do 21 kwietnia, przejedzie przez 40 miast w 18  państwach Europy. Dla pasażerów pociągu przygotowany jest bardzo atrakcyjny program!!!! Dnia 7 kwietnia 2009 roku pociąg zatrzyma się w Krakowie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w podróży, lub chcące  dokładniej  przeglądnąć  program całego przedsięwzięcia zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi  materiałami  oraz zaglądnięcia na stronę  www.esntrain.org

 

 
Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus PDF Drukuj Email

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

a)    być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w uczelni będącej stroną mniejszej umowy;

b)    być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;

c)    nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

2. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy wydział bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej. Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach uczestnictwa i wyników egzaminów tworzona jest lista rankingowa. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w programie Erasmus decyduje pozycja na liście rankingowej. Uwzględniane kryteria to:

 • Średnia ocena z ostatnich dwóch semestrów,
 • Kwalifikacje językowe np. posiadane certyfikaty, ukończone kursy, itp.,
 • Inne osiągnięcia studenta np. znajomość języka lokalnego obowiązującego na uczelni partnerskiej, prezentacje referatów na konferencjach naukowych, aktywne uczestnictwo w sesji kół naukowych, działalność w organizacjach samorządowych studentów, itp.

Kwalifikacja jest przeprowadzana przez Komisję, w skład której wchodzi m.in. Prodziekan Wydziału i Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus. Wyniki rekrutacji przesłane są do zainteresowanych studentów

3. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej  musi być rozpoczęty  i  zakończony w  okresie pomiędzy 1 czerwca 2009 a 30 września 2010.

4. Pobyt studenta w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3  miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż  1, ten sam rok akademicki.

Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania 1 nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego.

Jeżeli uzgodniony w Learning Agreement program studiów wymaga zrealizowania programu w dwóch różnych instytucjach, minimalny okres pobytu w każdej z nich to 3 miesiące, a maksymalny łączny czas pobytu to jeden, ten sam, rok akademicki.

5. Stypendium programu  Erasmus  przyznaje  się  w  celu  zrealizowania  części  określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w uczelni partnerskiej.

6. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej. Przed podpisaniem umowy ze studentem uczelnia macierzysta powinna się upewnić, czy przygotowany dla studenta program studiów w uczelni partnerskiej przyjmującej gwarantuje, że ta podstawowa zasada wymiany studentów będzie respektowana. Dlatego też, dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu „Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement, LA) podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (wymagany podpis opiekuna kierunku/specjalności ze stopniem naukowym Profesora oraz Wydziałowego koordynatora programu Erasmus), instytucję przyjmującą i studenta. Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zakończyć się w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.

Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, będą one określone przed wyjazdem studenta, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie (zaleca się stosowanie „Potwierdzenia uznania zaliczeń" rekomendowanego w przewodniku po systemie ECTS, określające odpowiednikami jakich przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w LA i zaliczone przez studenta w uczelni przyjmującej).

7. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

8. Student musi otrzymać z uczelni partnerskiej pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w uczelni oraz wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen (w punktacji ETCS) w formie „Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records - TR). W przypadku  semestru wewnętrznego studiów wymagane jest uzyskanie 30 punktów ETCS, a w przypadku semestru dyplomowego studiów II stopnia 10 punktów ECTS.

9. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów oraz przedmioty/zaliczenia/egzaminy zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów oraz przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami w uczelni macierzystej.

10. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako "siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.).

Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.

Wszelkie przypadki naruszania zasady nie pobierania opłat za naukę przez uczelnię przyjmującą powinny być zgłaszane do Narodowej Agencji.

11. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej.

12. Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować

a)  jednokrotny wyjazd na studia (SMS)

b) jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP)

c) jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus.

zasada ta odnosi się nie tylko do niniejszej, ale także uprzednio realizowanych i przyszłych umów. Powyższe zasady obowiązują także wtedy, gdy student na wyjazd na studia/ praktykę nie otrzymuje stypendium z programu Erasmus (student Erasmusa bez stypendium/ student ze stypendium zerowym). Zasada ta odnosi się także do tych przypadków, w których pobyt studenta w uczelni partnerskiej trwał krócej niż 1 rok akademicki.

Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 14 miesięcy.

Biorąc pod uwagę, że kandydatami na wyjazdy mogą być osoby, które były beneficjentem Programów Sokrates II i Leonardo da Vinci II, uczelnia zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • Jeżeli student był już beneficjentem programu Sokrates (wyjazd na studia) i programu Leonardo da Vinci (wyjazd na praktykę), można mu przyznać jedynie stypendium jako studentowi studiów Erasmus Mundus;
 • Jeżeli student był beneficjentem jedynie programu Sokrates (wyjazd na studia), można mu przyznać stypendium na wyjazd na praktykę i jako studentowi studiów Erasmus Mundus; jeżeli student był beneficjentem jedynie programu Leonardo na Vinci (wyjazd na praktykę), można mu przyznać stypendium na wyjazd na studia i jako studentowi studiów Erasmus Mundus.

13. Uczelnia może zdecydować o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium. Decyzję o przedłużeniu podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni partnerskiej. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (30 września 2010 r.).

14. Uczelnia może zdecydować o połączeniu okresu studiów z okresem praktyki. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki). W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące, a stawki wypłacanego stypendium są stawkami stosowanymi przy wyjazdach na studia. Prawo do łączonego wyjazd na okres studiów z okresem praktyki może być przyznane uprzedniemu beneficjentowi programu Leonardo da Vinci.

15. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus musi być sporządzona pisemna umowa.

16. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa.

17. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium).

18. Student przed wyjazdem musi uzyskać dokument uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

19. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej.

20. Student jest zobowiązany poinformować uczelnię, o każdorazowej zmianie numeru konta na który jest wpłacany grant w czasie od wyjazdu aż do ostatecznego rozliczenia grantu tj. do września 2010;

21. Studenci zaakceptowani przez wydział na stypendium wypełniają i składają w Sekcji Programu Erasmus PK następujące dokumenty;

Przed wyjazdem:

 • Oświadczenie o obowiązkach studenta
 • Podanie o wyjazd
 • Application Form
 • Learning Agreement
 • Dane o rachunku bankowym potwierdzone kopią dokumentu bankowego informującego o otwarciu konta
 • Umowa pomiędzy studentem a Politechniką Krakowską
 • Kopia dokumentu ubezpieczenia

W trakcie pobytu na stypendium:

W przypadku konieczności dokonania zmian w Porozumieniu o programie zająć (Learning Agreement) student zobowiązany jest wypełnić  formularz  Changes to  the  Originally Proposed Study Programme i przesłać dokument do Sekcji Programu Erasmus. Dokonanie zmian powinno być zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.

Po powrocie:

 • Transcript of Records
 • Potwierdzenie długości pobytu
 • Potwierdzenie zaliczenia semestru przez wydział
 • Ankieta Stypendysty Erasmusa - dokument wypełniony w systemie on-line;

22. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Grant programu Erasmus wypłacany jest w dwóch ( 90 % + 10 %) lub trzech ratach ( 90% + (10% +90%) + 10%) - w przypadku przedłużenia okresu studiów.

23. Ostateczne rozliczenie długości pobytu na uczelni odbywa się na podstawie zaświadczenia otrzymanego przez studenta z uczelni partnerskiej;

24. Koszty opłat bankowych związanych z przekazaniem grantu ponosi uczelnia.

25. Do wyjazdów stypendialnych stosuje się unormowania prawne i zasady wprowadzone przez Narodową Agencję LLP-Erasmus - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów są określone na stronie poświęconej programowi LLP/Erasmus – www.erasmus.pk.edu.pl.

 

Opracowanie na podstawie zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus przygotowanych przez Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranic, Prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdał oraz wytycznych Rady Wydziału Mechanicznego: Dr inż. Janusz Pobożniak, Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus