Egzamin dyplomowy PDF Drukuj Email

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

Więcej…
 
Informacje dla instytutów dyplomujących i studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego PDF Drukuj Email

 

Informacje dla instytutów dyplomujących

 

I.
Za instytut dyplomujący uważa się instytut, który prowadzi specjalność.

II.

 

Za organizację, przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz poprawność wypełnienia protokołu egzaminacyjnego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

III.

Korekta protokołu, która wynikła z błędu rachunkowego (nie powodująca zmianę oceny) wymaga podpisu jednego z członów komisji (w pierwszej kolejności przewodniczącego). W przypadku innych zmian korektę ocen muszą zatwierdzić podpisem wszyscy członkowie komisji.

 

Dodatkowe dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 

1.    Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej
2.    Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
3.    Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący
4.    Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
5.    Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
6.    Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
7.    Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
8.    Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 - 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
9.    Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
10.   Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Instytutu dyplomującego do dnia 15.05.2018 r. (praca inżynierska) lub 15.11.2018 r. (magisterska). Jeżeli w w/w terminie student nie złoży deklaracji, temat pracy dyplomowej zostanie mu przydzielony w ciągu dwóch tygodni na drodze losowania przez opiekuna kierunku/ kierownika specjalności w obecności starosty grupy. Deklarację składają studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2018/2019.

Załączniki:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca - absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK

*załączniki 1i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.

 
Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej PDF Drukuj Email

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca - absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK


Deklarację należy złożyć w sekretariacie Instytutu dyplomującego do dnia 15.05.2018 r. (praca inżynierska) lub 15.11.2018 r. (magisterska). Jeżeli w w/w terminie student nie złoży deklaracji, temat pracy dyplomowej zostanie mu przydzielony w ciągu dwóch tygodni na drodze losowania przez opiekuna kierunku/ kierownika specjalności w obecności starosty grupy.

Deklarację składają studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2018/2019.

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ

 
Zasady ogólne PDF Drukuj Email

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 
Praca dyplomowa PDF Drukuj Email

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia egzemplarza pracy dyplomowej: w formie drukowanej dwustronnie i w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane obydwu formom pracy przedstawione zostały poniżej.

Więcej…