UWAGA! -Zmiana terminu prezentacji dla AiR PDF Drukuj Email

UWAGA ZMIANA TERMINU DLA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

17.01.2018 Prezentacja specjalności dla II roku

Na spotkaniu, które odbędzie się. w auli A123 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Automatyka i Robotyka:

Automatyzacja systemów wytwarzania:

prezentacja od 13.00 do 13.15,

Mechatronika:

prezentacja od 13.20 do 13.35,

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń:

prezentacja od 13.40 do 13.55,

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych:

prezentacja od 14.00 do 14.15.

 
10.01.2018 - Prezentacja specjalności dla studentów II roku PDF Drukuj Email

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A123 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Automatyka i Robotyka:

Automatyzacja systemów wytwarzania:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Mechatronika:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

- dla kierunku Inżynieria Produkcji:

Inżynieria wytwarzania:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Systemy CAD/CAM:

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Systemy jakości i współrzędnościowa
technika pomiarowa :

prezentacja od 13.05 do 13.20,

Techniki multimedialne i poligraficzne

prezentacja od 13.25 do 13.40.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A124 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Energetyka:

Energetyka odnawialna:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Systemy i urządzenia energetyczne:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

- dla kierunku Inżynieria Biomedyczna:

Biomechanika urazów:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Inżynieria kliniczna:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

- dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Blok profilujący dyplom - przedmiot I

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Blok profilujący dyplom - przedmiot II

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Blok profilujący dyplom - przedmiot III

prezentacja od 13.05 do 13.20.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A433 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo pracy i środowiska:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Bezpieczeństwo transportu drogowego:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

- dla kierunku Transport:

Eksploatacja i niezawodność w transporcie:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Eksploatacja pojazdów samochodowych:

prezentacja od 12.05 do 12.20,

Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu
przemysłowego:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Logistyka i spedycja:

prezentacja od 12.45 do 13.00.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli G18 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

Aparatura i instalacje przemysłowe:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Budowa i badania pojazdów samochodowych:

prezentacja od 11.25 do 11.40.

Mechanika konstrukcji i materiałów:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Silniki spalinowe:

prezentacja od 12.05 do 12.20,

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

- dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

Inżynieria spajania materiałów:

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Materiały konstrukcyjne:

prezentacja od 13.05 do 13.20.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A307 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Informatyka Stosowana:

Inżynieria oprogramowania

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Informatyka przemysłowa

prezentacja od 11.25 do 11.40.

Systemy informatyczne w medycynie

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

prezentacja od 12.05 do 12.20,

 
ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI PDF Drukuj Email

I BLOKÓW PROFILUJĄCYCH DYPLOM NA STUDIACH I STOPNIA

(z wyjątkiem specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych na kierunku Transport
w roku akad. 2017/2018)

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów
  i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje, w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez dziekana na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji w porozumieniu z opiekunem specjalności kierowane są arbitralnie przez dziekana do jednej z utworzonych specjalności.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest zasadniczo jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Dziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku
  i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień  31 marca.

 

 
ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH PDF Drukuj Email

 

PRZEZ STUDENTÓW

1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez

starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom.

Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).

2. Przy wyborze studenci korzystają z sylabusów (kart) przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów) oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności.

3. Wybrane przedmioty na studiach I stopnia przedstawiciel samorządu studenckiego składa do dziekanatu w terminie:

3.1. do 21 listopada, w przypadku studentów I roku studiów, a wybrane przedmioty realizowane są w semestrze drugim (dot. przedmiotów realizowanych

w Jednostkach pozawydziałowych),

3.2. do 31 marca, w przypadku studentów I roku studiów (przedmioty realizowane

w semestrze trzecim i czwartym) oraz studentów II roku studiów

(przedmioty realizowane od semestru piątego do semestru siódmego).

Przedstawiciel samorządu studenckiego składa w dziekanacie pisemne deklaracje, w/w terminach, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące wybranych przedmiotów. Przedmiot będzie realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego. Wybór przedmiotów zatwierdza dziekan.

4. Wyboru przedmiotów wybieralnych oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom na studiach II stopnia studenci dokonują na pierwszym semestrze studiów w terminie do 21 listopada na studiach niestacjonarnych; do 31 marca na studiach stacjonarnych. Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego lub grupy dziekańskiej (przy wyborze przedmiotu specjalnościowego). Wybór przedmiotów zatwierdza dziekan.

5. W razie braku wyboru przedmiotu przez studentów w wyznaczonym powyżej terminie, wyboru dokonuje dziekan.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2