ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI PDF Drukuj Email

I BLOKÓW PROFILUJĄCYCH DYPLOM NA STUDIACH I STOPNIA

(z wyjątkiem specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych na kierunku Transport
w roku akad. 2017/2018)

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów
  i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje, w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez dziekana na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji w porozumieniu z opiekunem specjalności kierowane są arbitralnie przez dziekana do jednej z utworzonych specjalności.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest zasadniczo jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Dziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku
  i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień  31 marca.

 

 
ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH PDF Drukuj Email

 

PRZEZ STUDENTÓW

1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez

starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom.

Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).

2. Przy wyborze studenci korzystają z sylabusów (kart) przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów) oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności.

3. Wybrane przedmioty na studiach I stopnia przedstawiciel samorządu studenckiego składa do dziekanatu w terminie:

3.1. do 21 listopada, w przypadku studentów I roku studiów, a wybrane przedmioty realizowane są w semestrze drugim (dot. przedmiotów realizowanych

w Jednostkach pozawydziałowych),

3.2. do 31 marca, w przypadku studentów I roku studiów (przedmioty realizowane

w semestrze trzecim i czwartym) oraz studentów II roku studiów

(przedmioty realizowane od semestru piątego do semestru siódmego).

Przedstawiciel samorządu studenckiego składa w dziekanacie pisemne deklaracje, w/w terminach, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące wybranych przedmiotów. Przedmiot będzie realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego. Wybór przedmiotów zatwierdza dziekan.

4. Wyboru przedmiotów wybieralnych oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom na studiach II stopnia studenci dokonują na pierwszym semestrze studiów w terminie do 21 listopada na studiach niestacjonarnych; do 31 marca na studiach stacjonarnych. Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego lub grupy dziekańskiej (przy wyborze przedmiotu specjalnościowego). Wybór przedmiotów zatwierdza dziekan.

5. W razie braku wyboru przedmiotu przez studentów w wyznaczonym powyżej terminie, wyboru dokonuje dziekan.

 

 
Ankieta PDF Drukuj Email

ANKIETA DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PK DOTYCZĄCA WYBORU SPECJALNOŚCI

ANKIETA DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PK DOTYCZĄCA WYBORU BLOKÓW PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH

ANKIETA DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PK DOTYCZĄCA WYBORU BLOKÓW PRZEDMIOTÓW PROFILUJĄCYCH DYPLOM

 
Zasady wyboru specjalności na I stopniu studiów PDF Drukuj Email

1.    Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału
i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
2.    Podstawą wyboru są informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych
z kierownikami specjalności.
3.    Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić do dnia 31 marca. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w ramach godzin dziekańskich.
4.    Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
5.    Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje w terminie ustalonym przez prodziekana, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową
i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów.
W przypadku braku zaliczenia któregokolwiek z tych semestrów, przy obliczaniu średniej ocen za ten semestr student przyjmuje ocenę „0” dla każdego
z niezaliczonych przedmiotów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
6.    W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana w porozumieniu z samorządem studenckim (w przypadku studiów stacjonarnych) lub ze starostami grup (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. W przypadku studiów niestacjonarnych prodziekan może dodatkowo wziąć pod uwagę oświadczenie pracodawcy o preferowanej przez niego specjalności, ze względu na charakter (rodzaj) wykonywanej przez studenta pracy. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
7.    Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności.
8.    Na danym kierunku studiów tworzona jest w zasadzie jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu
z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
9.    Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana do dziekana w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
10.    Ostateczne zakończenie akcji wyboru specjalności powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia.